Gebruikersvoorwaarden en Privacy Policy

Hier onder staat een lange juridische tekst, iets waar advocaten van smullen maar wat de gemiddelde persoon eigenlijk niet of zelden leest. We willen graag dat je het nauwkeurig leest, dan hebben we het tenminste niet voor niets gedaan. We willen nog liever dat u geniet van de app. Wij proberen alles zo netjes en goed mogelijk te doen, dat verwachten we natuurlijk ook van u.

We are a Dutch company and our official terms are in Dutch. If you want to use Travelia outside of The Netherlands, the Dutch terms still apply. 

GEBRUIKERSVOORWAARDEN Travelia

Gebruiksvoorwaarden – Travelia

Travelia BV Ootmarsumsestraat 56, 7573GM OLDENZAAL, KvK 88031624 Versie: november 2022

Travelia BV is leverancier van innovatieve technologie voor de reiswereld. Waarbij Travelia BV er naar streeft diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid en actualiteit belangrijke factoren zijn.

Travelia BV levert de mobiele applicatie Travelia die ook beschikbaar is als verschillende White Label varianten zoals doch niet beperkt tot Ilios Reizen app, etc. Daar waar in deze tekst verwezen wordt naar de Travelia app wordt ook bedoeld de verschillende White label varianten. Voor het gebruik van Travelia geldt een aantal gebruiksvoorwaarden die hieronder zullen worden toegelicht. Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig te lezen.

Het gebruik van Travelia en van de diensten die Travelia BV via haar mobiele applicatie aanbiedt is uitdrukkelijk op voorwaarde dat u deze voorwaarden voor de dienstverlening aanvaardt. Door gebruik te maken van deze applicatie erkent u uw instemming met deze voorwaarden. Indien u geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met deze voorwaarden dient u de applicatie niet te gebruiken. Lees deze voorwaarden geregeld na op de site in verband met eventuele wijzigingen. Wijzigingen van deze voorwaarden zullen via de Website of op een andere manier aan u worden bekendgemaakt.

Definities:

Gebruiker: Persoon die de mobiele app gebruikt

Dienstverlener: Partner van Travelia BV die via Travelia diensten levert aan Gebruiker.

Content: Alle gegevens (met uitzondering van de reisgegevens) welke binnen Travelia beschikbaar zijn of zijn gesteld door Gebruikers en Dienstverleners.

Travelia: Whitelabel app gebruikt door verschillende reisorganisaties.

My Travel Moments

Binnen de Travelia app is (afhankelijk van de versie) een functie aanwezig “Foto’s” die de mogelijkheid biedt om een fotodagboek aan te maken, te delen en te laten printen in boekvorm. Deze functie “Foto’s” wordt ondersteund door My Travel Moments. Voor het gebruik van deze functie gelden de Gebruiksvoorwaarden van My Travel Moment. Door het inloggen in de Travelia app accepteert u naast de gebruiksvoorwaarden van Travelia, ook de gebruiksvoorwaarden van My Travel Moments. Deze gebruiksvoorwaarden zijn hieronder integraal opgenomen.

Indien er een conflict optreedt tussen de voorwaarden van Travelia en My Travel Moments zijn de voorwaarden van Travelia leidend.


Algemeen

De Travelia app is een applicatie (app) voor de smartphone waarmee u een reis kunt plannen en lokale excursies en bezienswaardigheden kunt kopen of reserveren. Travelia is eveneens een online platform waarop diverse toeleveranciers hun diensten aanbieden.

Reisgegevens worden ter beschikking gesteld door de reisorganisatie (Touroperator, Reisbureau, Zelfstandige reis adviseur, etc) en worden binnen Travelia enkel getoond ter informatie. Te allen tijde is de informatie die direct verstrekt is door de reisorganisatie bindend en moet als meest nauwkeurig en relevant worden beschouwd.

Als u een reservering of boeking maakt met behulp van de Travelia app gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met de desbetreffende dienstverlener. Wij zullen vanaf het moment dat u een reservering of boeking heeft gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de dienstverlener. Wij zullen de gegevens van uw reservering of boeking naar de desbetreffende dienstverlener sturen.

De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze diensten is gebaseerd op informatie die de dienstverlener aan ons verschaft. De dienstverlener krijgt daarvoor toegang tot ons platform en zij zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van alle tarieven en andere informatie die in Travelia wordt getoond.

Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van de reisgegevens en onze diensten maar wij zullen de informatie niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fouten, ontbrekende of inaccurate informatie dan ook.

Onze applicatie is geen aanbeveling of goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau, de classificatie van de diensten die beschikbaar wordt gesteld.

Eigendom:

De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot Travelia en alle Content berusten en blijven berusten bij Travelia BV. De Gebruiker dient zich onthouden van iedere handeling die inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van Travelia BV, dan wel deze belemmert of in gevaar brengt.

Het auteursrecht en eigendom van de applicatie, inclusief individuele afbeeldingen, grafisch materiaal, logo’s, tekst en opmaak, evenals de samenstelling van de in de app geplaatste Content behoren toe aan Travelia BV of aan Travelia BV gelieerde derden. Ook de Content die door de Gebruiker binnen Travelia wordt toegevoegd (zoals beoordelingen en tips) worden direct en onbeperkt eigendom van Travelia BV. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het controleren en zorgdragen dat de ingevoerde gegevens vrij beschikbaar zijn en geen inbreuk maken op eigendom of auteursrechten van derden.

De namen van andere in de app vermelde bedrijven en producten zijn de merken van hun respectievelijke eigenaren. Al de merken, dienstmerken en logo’s in de app, ongeacht of deze eigendom zijn van eShoppr of derden, worden hierin aangeduid als de “Merken”. Tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt, zal niets dat in de app staat, geïnterpreteerd worden als het verlenen, noch door implicatie of anderszins, van een licentie of recht tot gebruik van content of merken.

Travelia Account:

Iedere natuurlijke persoon kan met de via de reisadviseur verstrekte boekingsgegevens inloggen op de Travelia app. Deze gegevens mogen niet gedeeld worden met anderen met als doelstelling deze andere personen ook de toegang te geven tot de Travelia app. Dit tenzij die andere personen medereizigers van de geboekte reis zijn.

Travelia BV is gerechtigd om zonder voorafgaande opgave van redenen of andere communicatie, toegang tot Travelia in te trekken.

Updates:

Travelia kan communiceren met servers van eShoppr teneinde te controleren of er updates van Travelia beschikbaar zijn. Onder updates wordt onder meer verstaan: verbeterde functionaliteiten, patches, bug fixes, plug-ins. Gebruiker gaat akkoord met het ontvangen en installeren van automatische updates van Travelia. Travelia BV kan alleen vragen beantwoorden over de laatste beschikbare versie van Travelia.

Aansprakelijkheid:

Travelia BV is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de installatie (downloaden) en/of het gebruik van Travelia en Content / Reisgegevens of de onmogelijkheid om deze te installeren of te gebruiken. Travelia BV is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van gegevens van gebruiker.

Voor het geval in rechte zou komen vast te staan dat Travelia BV geen beroep toekomt op de beperking van aansprakelijkheid zoals hiervoor geformuleerd, is de aansprakelijkheid van Travelia BV, op welke grond dan ook, jegens gebruiker als gevolg van of samenhangende met de installatie en/of het gebruik van Travelia beperkt tot een bedrag van EUR 50,00.

Travelia BV is in geen geval aansprakelijk voor door Gebruiker geleden indirecte schade. Dit geldt voor onder andere doch niet gelimiteerd tot schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, systeem/computerstoringen, verlies van data, missen van een vlucht en gederfde winst, omzet en reisgenot. Gebruiker vrijwaart eShoppr voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit elke gebruik dat Gebruiker van Travelia maakt.

Door het downloaden en inloggen in Travelia verklaart Gebruiker het volgende te begrijpen. Het gebruik en de installatie van de Software is geheel voor rekening en risico van Gebruiker. de Software wordt “As is” ter beschikking gesteld aan Gebruiker zonder enige vorm van garantie. Travelia BV garandeert niet dat de Software voldoet aan de eisen van Gebruiker. Travelia BV garandeert niet dat de Software vrij zal zijn van fouten, bugs, virussen. Travelia BV garandeert niet dat de Software betrouwbaar is. Travelia BV garandeert niet dat de Software zal worden aangepast in geval van disfunctioneren, bugs etc. Het downloaden van enig materiaal door middel van de Software wordt gedaan voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.

Gegevens:

Wij verwijzen naar ons ‘Privacy Policy’ voor de beschrijving van het gebruik van uw gegevens. U kunt dit ‘Privacy Policy’ vinden op www.travelia.nl/voorwaarden.

Slotbepalingen:

Niets uit de inhoud van de Travelia app mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Travelia BV.

Travelia BV is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en zal u hiervan op de hoogte brengen. Na wijziging van deze Algemene voorwaarden komen de oude Algemene voorwaarden te vervallen.

Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands recht is van toepassing op uw overeenkomst met Travelia BV en deze voorwaarden.

Voor de uitgebreide ´Privacy policy´ verwijzen wij u naar de Privacy policy op www.travelia.nl/voorwaarden. Hierin staat omschreven welke persoonlijke gegevens voor de Travelia app worden verwerkt, met welke doeleinden en hoe Travelia BV en de deelnemende partners met uw persoonlijke gegevens omgaan.

GEBRUIKSVOORWAARDEN My Travel Moments

Integraal onderdeel van bovenstaande Travelia gebruiksvoorwaarden

My Travel Moments

Wij verstrekken u graag toegang tot My Travel Moments. We verwachten wel dat u voor het gebruik eerst deze voorwaarden nauwkeurig leest.

Definities

• De Service; De Service omvat alle producten, functies, apps, services, technologieën en software van My Travel Moments. Zowel in de website (mytravelmoments.com of de Travelia whitelabel apps)

• Gebruiker; Persoon die is aangemeld voor de dienst van My Travel Moments door zijn of haar e-mailadres en naam in te vullen of in te loggen in de Travelia app.

• Account; Administratieve vastlegging van de gegevens van de Gebruiker waardoor het mogelijk is om toegang te verkrijgen tot My Travel Moments en te gebruiken.

Door het aanmaken van een Account of in te loggen in de Travelia app, accepteert de Gebruiker deze algemene voorwaarden van My Travel Moments. Deze voorwaarden worden regelmatig bijgewerkt. Als u een My Travel Moments Account aanmaakt dient u ons te voorzien van accurate en complete informatie.

De My Travel Moments-service is één van producten die Travelia u ter beschikking stelt. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen daarom een overeenkomst tussen u en Travelia.


Het Privacybeleid

Voor het verstrekken van onze Service moet informatie worden verzameld en gebruikt. In het Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we informatie verzamelen, gebruiken en delen via de verschillende Travelia producten.

Uw verplichtingen

In ruil voor onze verplichting om de Service te verstrekken, vragen wij dat u de onderstaande toezeggingen aan ons doet.

Wie kan My Travel Moments gebruiken.

• U moet ten minste 13 jaar oud zijn.

• We mogen uw Account niet al eerder hebben uitgeschakeld wegens schending van de wet of een van onze beleidsregels.

• Alleen natuurlijke personen kunnen gebruik maken van de Service

Hoe u My Travel Moments niet mag gebruiken.

• U mag uzelf niet uitgeven voor andere mensen of onnauwkeurige informatie verstrekken. U moet ons correcte en actuele informatie verstrekken. U mag uzelf ook niet voordoen als iemand die u niet bent en u kunt geen Account voor iemand anders maken tenzij u daarvoor expliciete toestemming hebt.

• U mag niets doen dat onwettig, misleidend of frauduleus is of een illegaal of ongeoorloofd doel dient.

• U mag deze Voorwaarden niet schenden (of anderen helpen of aanmoedigen om deze te schenden).

• U mag niets doen om de beoogde werking van de Service te belemmeren of te hinderen.

• U mag niet proberen om op ongeautoriseerde manieren Accounts te maken of informatie te verzamelen of hier toegang toe te krijgen. Dit geldt ook voor het automatisch maken van Accounts of het automatisch verzamelen van informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

• U mag geen privé- of vertrouwelijke informatie plaatsen of iets doen waardoor de rechten van iemand anders, met inbegrip van intellectuele eigendom, worden geschonden.

• My Travel Moments is geen platform om een recensie te plaatsen of uw ongenoegen te uiten.

• Het is niet toegestaan om expliciete content zoals naakt, kinderporno, racistische of aanstootgevende beelden, video’s of teksten te plaatsen. Deze zullen door My Travel Moments worden verwijderd wanneer wij deze tegenkomen in onze databases, in het publieke domein of wanneer wij hierop worden geattendeerd door Gebruikers, het publiek of instanties. Tevens zal uw Account verwijderd worden en indien door ons nodig geacht wordt er melding gemaakt bij de relevante instanties.

• Advertenties of andere commerciële activiteiten voeren via de Service is niet toegestaan zonder onze expliciete toestemming.

• My Travel Moments moet niet gezien worden als een online back-up van uw foto’s. Wij kunnen ervoor kiezen om niet de originele grootte van de foto’s op te slaan.

De toestemmingen die u ons geeft.

Als onderdeel van onze overeenkomst geeft u ons toestemmingen die we nodig hebben om de Service te leveren.

• We claimen geen eigendomsrechten op uw inhoud, maar u verleent ons wel een licentie om deze te gebruiken. Er verandert niets aan uw rechten op uw inhoud. We claimen geen eigendomsrechten op uw inhoud die u op of via de Service plaatst. In plaats daarvan verleent u ons, wanneer u inhoud deelt, plaatst of upload waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten (zoals foto's of video's) op of in verband met onze Service, een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare wereldwijde licentie om uw inhoud te hosten, gebruiken, distribueren (waaronder het distribueren naar apps, websites van andere partijen en feeds), aan te passen, uit te voeren, kopiëren, in het openbaar weer te geven of te vertonen, vertalen en om hiervan afgeleide werken te maken zoals, doch niet gelimiteerd tot, tips en fotoalbums. U kunt deze licentie op elk moment beëindigen door de inhoud of uw Account te verwijderen.

• U geeft ons toestemming om uw gegevens, profielfoto en informatie over uw acties (zoals 'vind-ik-leuks') of relaties (zoals 'volgen') te tonen naast of in verband met Accounts, advertenties, aanbiedingen en andere gesponsorde inhoud die u volgt of gebruikt.

• U accepteert dat wij commerciële uitingen tonen binnen de Service, zoals logo’s, advertenties en aanbiedingen.

• U gaat ermee akkoord dat we updates voor de Service op uw apparaat kunnen downloaden en installeren.

Inhoud verwijderen en uw Account uitschakelen of beëindigen

• We kunnen inhoud of informatie verwijderen die u op de Service deelt als we van mening zijn dat deze onze Gebruiksvoorwaarden schendt, of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

• We kunnen besluiten de Service onmiddellijk geheel of gedeeltelijk niet of niet meer aan u te leveren (waaronder door uw Account te beëindigen of uit te schakelen) zonder daarvoor een reden op te geven

• Inhoud die u verwijdert, kan gedurende een beperkte periode in back-up kopieën blijven staan en kan nog steeds zichtbaar voor anderen zijn waaraan u deze hebt gedeeld. Gegevens kunnen ook zijn gedownload, geprint of afgedrukt, deze worden niet verwijderd.

• Deze paragraaf en het onderstaande gedeelte 'Onze Overeenkomst en wat er gebeurt als we het niet eens zijn' blijven van toepassing, zelfs nadat uw Account is beëindigd of verwijderd.

Onze Overeenkomst en wat er gebeurt als wij het niet eens zijn

Onze Overeenkomst.

• Als een aspect van deze overeenkomst niet-afdwingbaar is, blijft de rest van kracht.

• Een eventuele wijziging aan of verklaring van afstand van deze overeenkomst moet geschreven zijn en door ons worden ondertekend. Als we enig aspect van deze overeenkomst niet afdwingen, is dit geen verklaring van afstand.

• We behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk aan u zijn verleend.

Wie heeft rechten op grond van deze Overeenkomst

• Deze overeenkomst geeft geen rechten aan derden.

• Het is niet toegestaan uw rechten of verplichtingen op grond van deze overeenkomst over te dragen zonder onze toestemming.

• Onze rechten en plichten kunnen aan anderen worden overgedragen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als ons eigendom verandert (zoals bij een fusie, overname of verkoop van activa) of bij wet.

Wie is verantwoordelijk als er iets gebeurt.

• We gebruiken gepaste deskundigheid en zorg bij het verlenen van onze Service aan u en bij het bieden van een veilige, beveiligde en foutvrije omgeving, maar we kunnen niet garanderen dat onze Service altijd zonder verstoring, vertraging of problemen functioneert.

• We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor: verlies van uw gegevens; aanstootgevende, ongeschikte, obscene, illegale of anderszins onwenselijke inhoud die door anderen wordt geplaatst en die u tegenkomt in onze Service; en gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze controle vallen.

Hoe we geschillen afhandelen.

Op alle rechtsbetrekkingen tussen My Travel Moments en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

Ongevraagd materiaal.

We stellen feedback of andere suggesties altijd op prijs, maar kunnen deze gebruiken zonder enige beperking of verplichting om u daarvoor te compenseren en zijn niet verplicht om ze vertrouwelijk te houden.

Deze Voorwaarden bijwerken

We kunnen onze Service en beleidsregels wijzigen en het is mogelijk dat we deze Voorwaarden moeten wijzigen zodat deze onze Service en beleidsregels correct weergeven. Tenzij we wettelijk anders verplicht zijn, informeren we u (bijvoorbeeld via onze Service) ten minste 10 dagen voordat we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden en geven we u de kans om de wijzigingen te na te kijken voordat ze van kracht worden. Als u vervolgens de Service blijft gebruiken, bent u gebonden aan de bijgewerkte Voorwaarden. Als u niet akkoord wilt gaan met deze of enige bijgewerkte Voorwaarden, kunt u uw Account verwijderen.

Gegevens My Travel Moments

My Travel Moments is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de naam Travelia BV en handelt onder de naam Travelia. In het handelsregister op www.kvk.nl/handelsregister kunt u een online versie van die registratie van Travelia vinden.

PRIVACY POLICY

Privacy policy – Travelia

Travelia BV Ootmarsumsestraat 56, 7573GM OLDENZAAL, KvK 88031624 Versie: november 2022

Travelia BV is leverancier van innovatieve technologie voor de reiswereld. Waarbij Travelia BV er naar streeft diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid en actualiteit belangrijke factoren zijn. Travelia BV levert de mobiele applicatie Travelia die ook beschikbaar is als verschillende White Label varianten zoals doch niet beperkt tot Ilios Reizen app, etc. Daar waar in deze tekst verwezen wordt naar de Travelia app wordt ook bedoeld de verschillende White label varianten. Voor het gebruik van Travelia geldt de privacy policy die hieronder wordt toegelicht. Wij verzoeken u dit zorgvuldig te lezen. Travelia BV neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig.

Algemeen

De Travelia app is een applicatie (app) voor de smartphone waarmee u een reis kunt plannen en lokale excursies en bezienswaardigheden kun kopen of reserveren.

Travelia is Verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de verwerking van persoonsgegevens van de Travelia app. Uw reisorganisatie wordt aangemerkt als Verantwoordelijke in de zin van de AVG. eShoppr en uw reisorganisatie hebben een Verwerkersovereenkomst afgesloten.

Voorop staat dat Travelia BV zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de AVG en passende beveiligingsmaatregelen treft. Hieronder vindt u de privacy policy zoals die op de verwerking van persoonsgegevens door Travelia BV van toepassing is.

Definities

In deze privacy policy wordt verstaan onder:

Travelia app: een applicatie voor de smartphone waarmee u een reis kunt plannen, excursie en bezienswaardigheden kunt kopen en uw reisgegevens worden opgeslagen en getoond.

Gps: Een techniek om met behulp van uw smartphone uw locatie te bepalen.

Cookie: Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website of app wordt opgeslagen. Travelia plaatst eventueel cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van functionaliteiten in de Travelia app.

Website: travelia.nl en mytravelmoments.com

Met welk doel verwerkt Travelia uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor een aantal doeleinden, in het bijzonder:

Verbeterde gebruikerservaring – uw persoonlijke data helpt ons om onze website en mobiele applicaties continu te verbeteren en stelt ons in staat om transacties snel te verwerken.

Persoonlijke content – door de content op onze website en mobiele applicaties persoonlijk te maken, kunnen wij u relevante producten en diensten aanbieden, die passen bij uw interesses en wensen. Bijvoorbeeld informatie over bezienswaardigheden, excursies, tips, vertragingen of het weer.

Reviews – wij verzamelen persoonlijke data uit uw reviews en stellen die beschikbaar binnen de Travelia app

Helpdesk – om uw communicatie met onze klantenservicemedewerkers te stroomlijnen, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens, zoals telefoonnummer, email, boekingsgegevens.

Wettelijke naleving – uw persoonlijke gegevens spelen ook een cruciale rol in het helpen identificeren en voorkomen van frauduleuze transacties en andere illegale activiteiten op ons platform. Daarnaast stellen deze gegevens ons in staat om veiligheidsberichten te versturen naar onze klanten. Tot slot gebruiken wij persoonlijke gegevens om de geldende wetten en richtlijnen na te leven.

Reserveringen – uw persoonlijke data is nodig om de reservering met onze partner te realiseren. Wij leveren uw gegevens zoals weergegeven in het reserveringsscherm door naar de partner nadat de reservering is verwerkt.

Tips – binnen de Travelia app kunt u tips invoeren. Wij gebruiken uw gegevens voor de verwerking van deze tips en slaan uw gegevens bij de betreffende tip op voor analyse doeleinden.

Reisgegevens – wij ontvangen van uw reisorganisatie uw reisgegevens zoals deze worden getoond in de Travelia app. Wij passen deze gegevens niet aan. Sommige reisorganisatie sturen eveneens reisbescheiden zoals tickets, vouchers, reisovereenkomst naar ons. Deze worden door ons niet gelezen en onbewerkt, ongecontroleerd “1 op 1” beschikbaar gesteld binnen de app.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens net zo lang als technisch nodig is voor een juiste werking van de Travelia app. Logbestanden worden maximaal 90 dagen bewaard, Analytics maximaal 5 jaar, tenzij anders voorgeschreven door de wet- of regelgeving.

Welke persoonsgegevens verwerkt Travelia?

De persoonsgegevens die Travelia verwerkt zijn:

Reisgegevens: Gegevens reis zoals Email, Naam, Geslacht en overige reisgegevens inclusief eventuele reisbescheiden. Eventuele vorige reizen blijven beschikbaar zolang Travelia BV een overeenkomst heeft met uw reisorganisatie.

Geplaatste reserveringen: Gegevens reservering zoals Geslacht, Naam, Telefoonnummer, Email, Aantal volwassenen, aantal kinderen en leeftijd kinderen.

Tips: Gegevens tip zoals email, adres, locatie, telefoonnummer.

Locatiegegevens: Travelia maakt gebruik van de locatie voor het bepalen van relevante data in de buurt en voor het navigeren vanaf de huidige locatie. Door het installeren van Travelia geeft u toestemming voor dit gebruik. Uw locatiegegevens zijn afkomstig uit uw telefoon of tablet en worden enkel gebruikt om advies op maat te kunnen geven. Het gebruik van locatiedata kan worden uitgeschakeld in het instellingen menu van uw smartphone of tablet

IP adres: Daarnaast verzamelen wij persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt of onze mobiele applicaties gebruikt. Deze informatie omvat onder meer uw IP-adres, algemene voorkeuren, instellingen en systeemspecificaties.

Gebruiksgegevens: Tijdens het gebruik van de Travelia app worden gegevens verzameld omtrent het gebruik. Onder andere laatste login, eerste login, aantal logins, de verschillende handelingen binnen de app, duur worden vastgelegd.

Uitnodigingen en herinneringen: Travelia BV verstuurd uitnodigingen uit naam van uw reisorganisatie. Hierbij wordt vastgelegd of de uitnodiging is geopend.

Waarom heeft Travelia mijn gegevens nodig?

Wij analyseren uw individuele reisgedrag zodat we u persoonlijke reisadviezen op maat kunnen geven. Als er over uw reisbestemming relevante informatie beschikbaar is (bijvoorbeeld informatie over bezienswaardigheden, excursies, tips, vertragingen of het weer), dan kunnen wij deze informatie ook meenemen en uw persoonlijke reisadvies daarop afstemmen. Daarnaast stelt het Travelia in staat om u passende aanbiedingen te doen.

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden verstrekken aan:

Bedrijven waarin Travelia BV (direct of indirect) een aandeelhoudersbelang heeft of die een (direct of indirect) aandeelhoudersbelang hebben in Travelia BV. Bedrijven die namens ons optreden als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de AVG. Overheidsinstanties in binnen- en buitenland om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Ook gebruiken wij de gegevens voor de administratie, klantenservice, relatiebeheer, kwaliteitsborging, bedrijfsmanagement en -uitvoering, risicobeoordeling, veiligheid, fraude- en misdaadbestrijding of -opsporing, controle, onderzoek en analyse, marketing, aankoopvoorkeuren en trends onder klanten, product- en dienstontwikkeling, geschillenbeslechting, kredietcontrole en incasso’s.

Door bij het inloggen in de Travelia app akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens en de privacy policy geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Travelia, zoals omschreven in deze privacy policy. Uiteraard kunt u uw toestemming altijd intrekken, wij vernietigen dan uw gegevens.

Beveiliging

Travelia BV neemt blijvend passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen worden aangemerkt als een passend beveiligingsniveau in de zin van de AVG.

Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft Travelia BV rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van Travelia, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van medewerkers die hij gezien het beoogd gebruik van Travelia mocht verwachten.

Alle verbindingen met de webapplicatie en via de API-koppelingen gaan over een versleutelde TLS-verbinding.

Geen enkele methode van overdracht via internet of per mobiele telefoon en geen enkele methode van elektronische opslag is 100% veilig. Hoewel we ernaar streven om uw persoonlijke gegevens te beschermen met behulp van commercieel aanvaardbare middelen, kunnen we daarom de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Cookies en Google Analytics

Wij willen dat u een plezierige ervaring hebt op ons platform. Daarom gebruiken wij cookies die ervoor zorgen dat onze website en apps soepel en betrouwbaar functioneren. Cookies zijn kleine tekstdocumenten die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Deze cookies worden daar door uw webbrowser geplaatst. Deze worden ofwel weer verwijderd wanneer u de webbrowser sluit, ofwel blijven er voor langere tijd opgeslagen. Cookies die niet zijn verwijderd kunnen door uw webbrowser naar ons worden doorgestuurd bij uw volgende bezoek. Dit stelt ons in staat om uw computer of mobiele apparaat te herkennen en uw interactie en ervaringen op de onze website te verbeteren en individualiseren. Wij maken ook gebruik van andere tracking-technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies.

Ons streven is om cookies met een levensduur van niet langer dan een jaar te gebruiken, maar er bestaan uitzonderingen op deze tijdsduur. Cookies kunnen door ons of door een derde partij, zoals Google Analytics (Google’s officiële analysedienst) op uw apparaat worden geplaatst. Google Analytics stelt ons in staat om in grote lijnen te kunnen inzien waar bezoekers op onze website terechtkomen en hoe zij onze website gebruiken. Wij kunnen deze algemene data niet onderscheiden om uw individuele gedrag op onze website te analyseren.

Travelia maakt gebruik van technische, functionele, analytische en commerciële cookies.

Technische cookies – deze zijn nodig om de aangevraagde dienst te kunnen leveren. Bijvoorbeeld: technische cookies stellen u in staat om verschillende pagina’s in een website te doorlopen terwijl u maar éénmaal hoeft in te loggen.

Functionele cookies – deze cookies zorgen ervoor dat onze website en mobiele applicaties uw persoonlijke voorkeuren zoals taalselectie, zoekgeschiedenis en registratiegegevens ‘onthouden’.

Analytische cookies – deze cookies worden geplaatst door derde partijen, zoals Google Analytics. Deze houden bij op welke manier u onze website of mobiele applicaties vindt en gebruikt. Dit tracking-systeem kan zeer gedetailleerd zijn – het onderzoekt het gemiddelde aantal muisbewegingen, manier van scrollen, gebruikte zoektermen en de in diverse velden ingevoerde tekst. Wij kunnen deze informatie gebruiken om Travelia continue te verbeteren of de impact van onze online marketing te meten. Wij willen u erop attent maken dat deze derde partijen ook gebruik kunnen maken van informatie over u die is verzameld op andere websites of mobiele applicaties. Hierop hebben wij geen invloed. Als u meer wilt weten over hoe Google Analytics informatie verzamelt en gebruikt en uw privacy waarborgt, raadpleeg dan Google’s privacybeleid op https://www.google.com/policies/privacy/.

De toestemming die u ons geeft voor het opslaan en gebruiken van onze cookies en die van derde partijen kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken door in de instellingen van uw browser aan te geven geen cookies toe te staan en/of door alle huidige cookies te verwijderen. Houd er wel rekening mee dat het niet toestaan en/of verwijderen van cookies de toegang tot alle functies en omgevingen op ons platform kan beperken.

Doorgifte aan derden

Indien gegevens worden doorgegeven aan derden is dat uitsluitend ten behoeve van het verwerken van een boeking / reservering of het personaliseren van Travelia en het uitvoeren van analytics over het gebruik. Hierbij wordt onder gegevens verstaan, naam, email adres, gebruik van Travelia inclusief device informatie, locatie, netwerk operator en andere door u ingevoerde gegevens tijdens het boekings- of reserveringsproces.

Recht om vergeten te worden

U heeft het recht om op een heldere en toegankelijke wijze informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die wij van u hebben en gebruiken. Wanneer uw persoonlijke gegevens onjuistheden bevatten of als u denkt dat deze informatie op een incorrecte manier is gebruikt, opgeslagen of verwerkt, dan voeren wij graag de verlangde correcties, aanvullingen of verwijderingen zo snel mogelijk voor u uit. Voor het verwijderen van uw reisgegevens verzoeken wij u contact op te nemen met uw reisorganisatie welke direct de gegevens bij ons kan verwijderen. Om uw recht om vergeten te worden uit te voeren kunt u contact met ons opnemen via het emailadres support@travelia.nl. Voor een vlotte afhandeling van uw verzoeken, helpt het ons als u de tekst “Verzoek Persoonlijke Gegevens” opneemt in het onderwerp van uw e-mail.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien. De meest recente versie van het privacybeleid regelt hoe wij informatie over u verzamelen, gebruiken en openbaar maken en is te vinden op www.travelia.nl/voorwaarden. Als we wezenlijke veranderingen in dit privacybeleid aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen. Door de dienst te blijven bezoeken en gebruiken nadat de wijzigingen zijn ingegaan, erkent u het gewijzigde privacybeleid.

www.travelia.nl

Free Web Site Maker