Klantvoorwaarden en Verwerkersovereenkomst

Hier onder staat een lange juridische tekst, iets waar advocaten van smullen maar wat de gemiddelde persoon eigenlijk niet of zelden leest. We willen graag dat je het nauwkeurig leest, dan hebben we het tenminste niet voor niets gedaan. We willen nog liever dat u geniet van de app. Wij proberen alles zo netjes en goed mogelijk te doen, dat verwachten we natuurlijk ook van u.

We are a Dutch company and our official terms are in Dutch. If you want to use Travelia outside of The Netherlands, the Dutch terms still apply. 

KLANTVOORWAARDEN

Klantvoorwaarden – Klanten Travelia BV

Travelia BV Ootmarsumsestraat 56, 7573GM OLDENZAAL, KvK 88031624

Versie: November 2022

Travelia BV is leverancier van innovatieve technologie voor de reiswereld. Waarbij Travelia BV ernaar streeft diensten van een hoge kwaliteit te leveren, betrouwbaarheid en actualiteit zijn belangrijke factoren. Travelia BV levert de mobiele applicatie Travelia, die ook beschikbaar is als verschillende White Label varianten. Zoals doch niet beperkt tot Ilios Reizen app, etc. Daar waar in deze tekst verwezen wordt naar de Travelia app (verder ‘Travelia’) wordt ook bedoeld de verschillende White label varianten. Voor het gebruik van Travelia geldt een aantal gebruiksvoorwaarden die hieronder zullen worden toegelicht. Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig te lezen.

Het gebruik van Travelia en van de diensten die Travelia BV via haar mobiele applicatie aanbiedt is uitdrukkelijk op voorwaarde dat u deze voorwaarden voor de dienstverlening aanvaardt. Door gebruik te maken van deze applicatie of de applicatie beschikbaar te stellen aan uw klanten (Reizigers) erkent u uw instemming met deze voorwaarden. Indien u geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met deze voorwaarden dient u de applicatie niet te gebruiken en niet beschikbaar te stellen aan uw klanten. Lees deze voorwaarden geregeld na op de site in verband met eventuele wijzigingen.

Wijzigingen van deze voorwaarden zullen via de Website of op een andere manier aan u worden bekendgemaakt.

Definities:

Travelia app: mobiele applicaties, die ook als white label beschikbaar is. Onder ander onder de naam Ilios Reizen, etc.

Travelia webservice: website www.travelia-app.com via wie Gebruikers content aan de App kunnen toevoegen.

Klant: Reisbureau organisatie, reisorganisatie en Touroperator die vertegenwoordigd wordt door een administrator, die contractpartner is van Travelia BV betreffende Travelia webservice en app.

Gebruiker: Persoon/reisadviseurs die namens de Klant de Travelia webservice gebruikt

Reiziger: Eindgebruiker, de Reiziger die een Travelia app gedownload heeft.

Dienstverlener: Partner van Travelia BV die via de Travelia app diensten levert aan Reizigers of waarover Reizigers via de Travelia app geïnformeerd wordt.

Content: Alle gegevens (met uitzondering van de reisgegevens) welke binnen Travelia webservice en app beschikbaar zijn of zijn gesteld door Gebruikers en Dienstverleners.

Tipgever: Klant die de tip via de Travelia webservice heeft aangebracht.

Klanteigenaar: Klant waar de Reiziger een boeking voor de reis heeft geplaatst.

Travelia: De Travelia app en de Travelia webservice samen.

Travelia BV: Eigenaar en aanbieder van Travelia.


Algemeen

Travelia is een applicatie (app en web service) voor de smartphone waarmee Reizigers een reis kunnen plannen en lokale excursies en bezienswaardigheden kunt kopen of reserveren. Travelia is eveneens een online platform waarop diverse toeleveranciers/dienstverleners hun diensten aanbieden. Reisgegevens worden ter beschikking gesteld door de Klant (Reisorganisatie, Touroperator, Reisbureau, zelfstandige reis adviseur, etc) en worden binnen Travelia enkel getoond ter informatie. Te allen tijde is de informatie die direct (of via mail/post) verstrekt is door de Klant aan de Reiziger leidend en moet als meest nauwkeurig en relevant worden beschouwd.

Als de Reiziger een reservering of boeking maakt met behulp van de Travelia app, gaat hij of zij een (contractueel bindende) relatie aan met de desbetreffende Dienstverlener. Wij zullen vanaf het moment dat er een reservering of boeking is gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen de Reiziger en de Dienstverlener. Wij zullen de gegevens van de reservering of boeking naar de desbetreffende Dienstverlener sturen. De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze diensten is gebaseerd op informatie die de Dienstverlener en Gebruiker aan ons verschaffen. De Dienstverlener en Gebruiker krijgt daarvoor toegang tot Travelia en zij zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van alle tarieven en andere informatie die in Travelia wordt getoond. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van de reisgegevens en onze diensten maar wij zullen de informatie niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fouten, ontbrekende of inaccurate informatie dan ook.

Travelia levert geen aanbeveling of goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau, de classificatie van de diensten die beschikbaar wordt gesteld.

Eigendom:

De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot Travelia en alle Content berusten en blijven berusten bij Travelia BV. De Gebruiker en Dienstverlener dienen zich te onthouden van iedere handeling die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Travelia BV, dan wel deze belemmert of in gevaar brengt.

Het auteursrecht en eigendom van Travelia, inclusief individuele afbeeldingen, grafisch materiaal, logo’s, tekst en opmaak, evenals de samenstelling van de in de Travelia app geplaatste Content behoren toe aan Travelia BV. Ook de Content die door de Gebruiker en Dienstverlener binnen Travelia wordt toegevoegd (zoals beoordelingen en tips) worden direct en onbeperkt eigendom van Travelia BV. De Gebruiker en Dienstverlener is zelf verantwoordelijk voor het controleren en zorgdragen dat de ingevoerde gegevens vrij beschikbaar zijn en geen inbreuk maken op eigendom of auteursrechten van derden.

De namen van andere in Travelia vermelde bedrijven en producten zijn de merken van hun respectievelijke eigenaren. Al de merken, dienstmerken en logo’s in Travelia, ongeacht of deze eigendom zijn van Travelia BV of derden, worden hierin aangeduid als de “Merken”. Tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt, zal niets dat in Travelia staat, geïnterpreteerd worden als het verlenen, noch door implicatie of anderszins, van een licentie of recht tot gebruik van Content of Merken.

Travelia webservice (www.travelia-app.com):

Iedere natuurlijke persoon kan met de via een Klant verstrekte uitnodiging inloggen op de Travelia website. Deze gegevens mogen niet gedeeld worden met anderen met als doelstelling deze andere personen ook de toegang te geven tot Travelia.

Travelia BV is gerechtigd om zonder voorafgaande opgave van redenen of andere communicatie, toegang tot Travelia in te trekken.

My Travel Moments (www.mytravelmoments.com):

Binnen de Travelia app is de My Travel Moments applicatie geïntegreerd. Bij het inloggen in de Travelia app moet de Reiziger ook de voorwaarden van My Travel Moments accepteren. Deze zijn te vinden op https://www.mytravelmoments.com/voorwaarden.html. 

Communicatie:

Travelia BV is gerechtigd direct te communiceren met Gebruikers, dienstverleners en Reizigers. Communicatie met Reizigers zal voornamelijk plaats vinden via de app. Doel van de communicatie zal zijn om het gebruik van de app en de webservice te vergroten en te verbeteren en om informatie over bestemmingen, tips en aan Travelia BV gelieerde derden te delen.

Travelia BV kan op verzoek van de Klant uitnodigingen versturen voor het installeren van de Travelia app. Deze uitnodiging worden door Travelia uit naam van de Klant verstuurd.

Van klanten wordt verwacht dat ze de Travelia app actief promoten bij hun Reizigers. Travelia BV zorgt dat de app gratis te downloaden is in de appstore en playstore.

 

Financieel:

Opbrengsten

Eventuele opbrengsten op tips komen ten goed van Travelia BV. Indien een Klant een vergoeding betaald voor de "afkoop" van tipopbrengsten, worden deze eens per jaar afgerekend met de betreffende Klanten en Dienstverleners. Opbrengsten worden alleen uitgekeerd als ze ook daadwerkelijk ontvangen zijn door Travelia BV. Travelia BV is gerechtigd opbrengsten te verrekenen met andere betaalde diensten die door Travelia BV geleverd zijn aan Klant en dienstverlener. Over financiële opbrengsten wordt door Travelia BV alleen gecommuniceerd met de betreffende Klanten en Dienstverleners en nooit met Gebruikers en Reizigers.

Travelia BV heeft de mogelijkheid om in-app aankopen aan te bieden, de in-app aankopen kunnen als doel hebben om de functionaliteit van de app uit te bereiden.

Alle afspraken gemaakt tussen Klanten en Dienstverleners worden altijd vastgelegd en bevestigd door Travelia. Afspraken buiten Travelia om (kickback, additionele directe vergoedingen, etc) zijn niet toegestaan. Travelia BV is dan gerechtigd tot directe uitsluiting van Klant en Dienstverlener op Travelia en navordering van gemiste inkomsten te vorderen. Ook is Travelia BV dan gerechtigd om gerechtelijke stappen tegen Klant en Dienstverlener te nemen om schadevergoeding te eisen.

Betalingen

Travelia BV zal jaarlijks of per kwartaal vooraf de overgekomen kosten factureren. Er geldt een maximaal aantal boekingen per abonnement staffel. Om te bepalen of er meer dan het maximum aantal boekingen van de gecontracteerde abonnement staffel zijn verwerkt, worden het aantal ontvangen unieke boekingen per abonnementsjaar geteld. Dit abonnementsjaar begint bij aanvang van het abonnement en loopt 1 jaar waarna ieder jaar op dezelfde datum het volgende abonnementsjaar start.

Voor de pro-versie  Klanten is het maximum aantal boekingen per abonnementsjaar vastgesteld op 1000 boekingen per jaar per filiaal. Boekingen boven dit maximum worden per boeking extra in rekening gebracht a €2,50 per boeking. Voor overige versies is er een minimum aantal boekingen per jaar dat is vastgesteld op 1500 boekingen per jaar per organisatie. Boekingen boven het maximum van het gecontracteerde abonnement staffel worden per boeking, achteraf, extra in rekening gebracht a €2,50 per boeking. Deze voorwaarde vervangt eventueel eerder overeengekomen vergoeding voor boekingen boven het maximaal contracteerde aantal.

Travelia BV behoudt zich het recht voor om de toegang tot de app en de Travelia webservice te ontzeggen in geval van niet tijdig voldoen aan de financiële verplichtingen. In dit geval is Travelia BV genoodzaakt het ontzien van de toegang tot de app te melden aan de Reiziger.

Aansprakelijkheid:

Travelia BV is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de installatie (downloaden) en/of het gebruik van Travelia en Content als Reisgegevens of de onmogelijkheid om deze te installeren of te gebruiken. Travelia BV is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van gegevens die zijn aangeleverd door Klanten, Gebruikers en Dienstverleners.

Voor het geval in rechte zou komen vast te staan dat Travelia BV geen beroep toekomt op de beperking van aansprakelijkheid zoals hiervoor geformuleerd, is de aansprakelijkheid van Travelia BV, op welke grond dan ook, jegens Klant, Gebruiker, Reiziger en Dienstverleners als gevolg van of samenhangende met de installatie en/of het gebruik van Travelia beperkt tot een bedrag van EUR 50,00. Travelia BV is in geen geval aansprakelijk voor door Klant, Gebruiker, Reiziger en Dienstverlener geleden indirecte schade. Dit geldt voor onder andere doch niet gelimiteerd tot schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, systeem/computerstoringen, verlies van data, missen van een vlucht en gederfde winst, omzet en reisgenot. Klant, Gebruiker en Dienstverlener vrijwaart Travelia BV voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit elke gebruik dat Klant, Gebruiker, Reiziger en Dienstverlener van Travelia maakt.

Software ontwikkelt door Travelia BV is beschikbaar via de besturingssystemen Android en iOS. Travelia BV is in geen geval aansprakelijk voor het niet functioneren, beschikbaar zijn en/of voorwaarden wijzigingen van deze besturingssystemen. Indien wijzigingen tot gevolg hebben dat de software niet meer functioneert, geeft dit geen recht op restitutie van gefactureerde bedragen door Travelia BV.

Gegevens:

Travelia maakt gebruik van de locatie voor het bepalen van relevante tips in de buurt en voor navigatie van de reis vanaf de huidige locatie. Door het installeren van Travelia app geeft de Reiziger toestemming voor dit gebruik.

Locatiegegevens zijn afkomstig uit de telefoon of tablet van de Reiziger. Het gebruik van locatiedata kan worden uitgeschakeld in het instellingenmenu van de smartphone of tablet.

Travelia verzamelt en verwerkt gegevens van de Reiziger (waaronder toestel en versie informatie van Gebruikers van haar mobiele applicaties en in bepaalde gevallen ook andere gegevens) voor gebruiksanalyses en om de dienstverlening te verbeteren.

Travelia BV geeft haar gegevens onder geen beding aan derden. We verkopen ze ook niet. Omdat wij de Reiziger een mooie aanbieding niet willen onthouden, zullen wij eventuele aantrekkelijke aanbieding van partners met wie we samenwerken, aan de Reiziger doorgeven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kortingen op theaterbezoek of excursies. Travelia BV is wettelijk verplicht om mee te werken als opsporingsinstanties, zoals de politie of bijvoorbeeld de FIOD gegevens vorderen. Travelia BV onderzoekt in deze gevallen altijd nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie en ziet er op toe dat procedurele privacy waarborgen goed in acht genomen worden. Verder deelt Travelia BV en Travelia gegevens alleen met derden voor zover dat noodzakelijk is voor de goede werking van de applicatie. Een derde partij mag en kan zich op geen enkele manier toegang verschaffen tot de persoonlijke data van Klanten, Gebruikers, Dienstverleners en Reizigers. Travelia BV stelt haar mobiele applicaties en Web service met de grootst mogelijke zorg beschikbaar ten behoeve van Klanten, Gebruikers, Dienstverleners en Reizigers. De werkzaamheid van Travelia BV en kwaliteit van de adviezen zijn echter tevens afhankelijk van de door Klanten, Gebruikers, Dienstverlener en de Reiziger gebruikte software, de aanwezigheid van (voldoende) GPS satellieten, mobiele data verbinding en de aan ons aangeleverde data. Reizigers kunnen geen rechten ontlenen aan de op de mobiele applicaties vermelde data. Het is de Klant, Gebruiker, Dienstverlener en Reiziger niet toegestaan Travelia te wijzigen, kopiëren, beschadigen, overbelasten, hinderen, uit te schakelen of het gebruik en functioneren van Travelia te belemmeren. Commercieel gebruik van (reis)gegevens, afkomstig van en/of vertoond in Travelia is niet toegestaan, tenzij hiervoor voorafgaande toestemming is verkregen van Travelia BV.

(Reis)gegevens

Travelia BV zal de door Klant ter beschikking gestelde reisgegevens opslaan en deze beschikbaar houden voor de technische werking van de app. Travelia BV zal de gegevens echter niet langer opslaan dan benodigd voor de technische werking. Travelia BV is gerechtigd statistische informatie af te leiden van de ter beschikking gestelde gegevens.

Tijdens het plaatsen van een reservering door de Reiziger binnen de app worden gegevens ingevoerd zoals het email adres. Dit email adres wordt nooit beschikbaar gesteld aan de Dienstverlener. Er wordt altijd gecommuniceerd tussen de Dienstverlener en de Reiziger via een tijdelijk email adres.

Opzegging:

Het abonnement kan, na de initiële overeengekomen contractduur, jaarlijks beëindigd worden indien uiterlijk 1 maand voorafgaand aan het einde van het abonnementsjaar dit schriftelijk kenbaar wordt gemaakt aan Travelia BV.

Slotbepalingen:

Niets uit de inhoud van Travelia mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Travelia BV.

Travelia BV is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en zal u hiervan op de hoogte brengen. Na wijziging van deze Algemene voorwaarden komen de oude Algemene voorwaarden te vervallen.

Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Het Nederlands recht is van toepassing op uw overeenkomst met Travelia BV en deze voorwaarden.

Voor de uitgebreide ´Privacy policy´ verwijzen wij u naar de Privacy policy op www.travelia.nl/voorwaarden. Hierin staat omschreven welke persoonlijke gegevens voor de Travelia app worden verwerkt, met welke doeleinden en hoe Travelia BV en de deelnemende partners met persoonlijke gegevens omgaan.

Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst

Overwegende dat:

• Klant de Persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 4, sub 1 Avg als Verwerkingsverantwoordelijke (Klant) door Verwerker (Travelia BV) wil laten verwerken, ten behoeve van de uitvoering van de tussen Klant en Travelia BV gesloten overeenkomst.

 (hierna gezamenlijk genoemd: ‘’Overeenkomst’’);

• Verwerker die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, is aan te merken als verwerker in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, “AVG” en Verwerkingsverantwoordelijke als verantwoordelijke in de zin van de AVG;

• Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke, mede gelet op de verplichtingen uit hoofde van Wet- en Regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen middels deze verwerkersovereenkomst (hierna te noemen: “Verwerkersovereenkomst”);

• De bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst gelden voor alle Verwerkingen in de uitvoering van de Overeenkomst;

Definities

Onderstaande begrippen hebben in deze Verwerkersovereenkomst de volgende betekenis:

• Autoriteit Persoonsgegevens: toezichthoudende autoriteit, zoals omschreven in artikel 4, sub 21 Avg.

• AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming.

• Travelia app: mobiele applicaties, die ook als white label beschikbaar is. Onder ander onder de naam Ilios Reizen, etc.

• Travelia webservice: website www.travelia-app.com via wie Gebruikers content aan de App kunnen toevoegen.

• Klant: Reisbureau organisatie, reisorganisatie en Touroperator die vertegenwoordigd wordt door een administrator, die contractpartner is van Travelia BV betreffende Travelia webservice en app.

• Gebruiker: Persoon/reisadviseurs die namens de Klant de Travelia webservice gebruikt

• Reiziger: Eindgebruiker, de Reiziger die een Travelia app gedownload heeft.

• Dienstverlener: Partner van Travelia BV die via de Travelia app diensten levert aan Reizigers of waarover Reizigers via de Travelia app geïnformeerd wordt.

• Content: Alle gegevens (met uitzondering van de reisgegevens) welke binnen Travelia webservice en app beschikbaar zijn of zijn gesteld door Gebruikers en Dienstverleners.

• Tipgever: Klant die de tip via de Travelia webservice heeft aangebracht.

• Klanteigenaar: Klant waar de Reiziger een boeking voor de reis heeft geplaatst.

• Travelia: De Travelia app en de Travelia webservice samen.

• Travelia BV: Eigenaar en aanbieder van Travelia.

• Subverwerker: de partij die door Travelia BV wordt ingeschakeld als Verwerker ten behoeve van de Verwerking van de Persoonsgegevens in het kader van deze Verwerkersovereenkomst en de Algemene voorwaarden.

• Dataleverancier: Verwerker van de reisgegevens voor Klant welke deze reisgegevens aan Travelia BV aanlevert voor verdere verwerking.

Algemeen

Deze voorwaarden voor verwerkingen zijn van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die Travelia BV doet in het kader van de levering van zijn producten en diensten en op alle overeenkomsten en aanbiedingen. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De duur van de Verwerkersovereenkomst is gelijk aan de duur van de Overeenkomst. De Verwerkersovereenkomst eindigt wanneer de Overeenkomst eindigt en is niet los van de Overeenkomst te beëindigen.

De verwerking bestaat uit het beschikbaar stellen van Travelia met de door Dataleverancier aangeleverde en door Klant ingevoerde en gegenereerde data. Travelia BV zal geen gegevens toevoegen, aanpassen of verwijderen zonder dat de Klant daar specifieke instructie voor gegeven heeft. Binnen Travelia zijn verschillende soorten persoonsgegevens vast te leggen. Travelia BV is zich ervan bewust dat de Klant al deze, en eventueel nog zelf aan te maken persoonsgegevens, kan invoeren en dat Travelia BV deze dan zal verwerken. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of het doel en aard van de verwerking past bij de dienstverlening die Travelia BV doet.

Travelia BV verzamelt gegevens over het gebruik van haar producten en diensten. Deze gegevens ondersteunen Travelia BV om inzicht te krijgen of, hoe en hoe vaak bepaalde onderdelen van Travelia gebruikt worden. De gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om producten en dienstverlening te verbeteren. Travelia BV zal de verzamelde gebruikersstatistieken nooit aanbieden aan derde partijen.

Soort persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens zullen binnen Travelia worden verwerkt:

• Reisgegevens: Gegevens reis zoals Email, Naam, Geslacht en overige reisgegevens.

• Geplaatste reserveringen: Gegevens reservering zoals Geslacht, Naam, Telefoonnummer, Email, Aantal volwassenen, aantal kinderen en leeftijd kinderen.

• Tips: Gegevens tip zoals email, adres, locatie, telefoonnummer.

• Medewerker gegevens: Gegevens medewerker Klant zoals Naam, Functie, Email, Adres, Telefoonnummer, Mobiel telefoonnummer, Faxnummer, Website, Naam bedrijf, Foto medewerker.

• Bedrijfsgegevens: Gegevens Klant ten behoeve van de uitvoering en facturering van de Overeenkomst zoals Naam, Bedrijfsnaam, Email, Adres, Telefoonnummer.

Geheimhoudingsplicht

Travelia BV is zich bewust dat de informatie die de Klant en Dataleverancier met Travelia BV deelt en opslaat binnen Travelia, een geheim en bedrijfsgevoelig karakter heeft. Alle Travelia BV medewerkers zullen gedurende hun dienstverband en daarna, zoals in hun arbeidsovereenkomst met geheimhoudingsclausule is opgenomen, op verantwoorde wijze met de informatie van de Klant omgaan. Travelia BV zal dit ook vereisen van relevante Subverwerkers.

Categorieën Betrokkenen

De betrokkenen in dienst van Travelia BV of Subverwerkers zijn de volgende medewerkers:

- De ontwikkelaars en IT-specialisten van het systeem

- De helpdeskmedewerkers

Bewaartermijn

Travelia BV zal Persoonsgegevens die haar in het kader van de Overeenkomst ter beschikking zijn gesteld niet langer bewaren dan noodzakelijk is

• voor de uitvoering van de Overeenkomst; en

• om alle op hem op grond van Wet- of Regelgeving rustende verplichtingen na te komen.

Voor de Persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van de juiste werking van Travelia geldende de volgende bewaartermijnen:

• Gedurende het bestaan van de Overeenkomst en 3 maanden.

• Backups, foutrapporten en logbestanden worden maximaal 3 maanden bewaard.

Medewerkers met toegang tot Persoonsgegevens

Ontwikkelaars en helpdeskmedewerkers van Travelia BV en eventuele onderaannemers (Subverwerkers) hebben volledige toegang tot de Persoonsgegevens voor:

• het ontwikkelen, testen en installeren van Travelia;

• het leveren van ondersteuning aan klanten;

• het maken van back-ups;

• het analyseren van logbestanden;

• het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden om Travelia goed te laten functioneren;

• het uitvoeren van analyses omtrent het gebruik van Travelia;

Beveiliging

Travelia BV neemt blijvend passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de Klant te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen worden aangemerkt als een passend beveiligingsniveau in de zin van de AVG.

De Klant is gerechtigd om in overleg met Travelia BV tijdens de looptijd van de overeenkomst

door een onafhankelijke deskundige de naleving hiervan te controleren, bijvoorbeeld door middel van het uitvoeren van een audit. De Klant zal alle kosten in verband met deze controle dragen inclusief eventuele kosten van Travelia BV of Subverwerkers.

Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft Travelia BV rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de

beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de

doeleinden en het beoogd gebruik van Travelia, de verwerkingsrisico’s

en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en

vrijheden van medewerkers die hij gezien het beoogd gebruik van Travelia mocht verwachten.

Alle verbindingen met de webapplicatie en via de API-koppelingen gaan over een versleutelde TLS-verbinding.

Travelia maakt gebruik van twee cloud-providers voor de hosting en opslag van gegevens: Heroku en Amazon Web Services. Deze providers hebben zelf geen directe toegang tot de verzamelde gegevens, maar gegevens worden wel opgeslagen op fysieke datadragers welke in het beheer zijn van deze providers.


Aansprakelijkheid en boetes

Klant of Travelia BV is aansprakelijk voor directe schade voortvloeiende uit het niet nakomen van of in strijd handelen met de bij of krachtens de AVG gegeven voorschriften en of het niet nakomen of in strijd handelen met in deze Verwerkersovereenkomst of uit aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder andere gerekend, gederfde winst, gemiste inkomsten, boetes en reputatieschade.

De aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade is voorst beperkt tot het totaalbedrag dat jaarlijks wordt gefactureerd door Travelia BV aan Klant in kader van de Overeenkomst.

Een aan Klant opgelegde boete in het kader van de AVG kan niet worden verhaald op Travelia BV tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan zijde van de bedrijfsleiding van Travelia BV.

Subverwerkers

Klant geeft Travelia BV toestemming om andere Subverwerkers in te schakelen ter uitvoering van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Travelia BV maakt gebruik van verschillende Subverwerkers. Klant kan op verzoek inzage verkrijgen in de Subverwerkers die Travelia BV heeft ingeschakeld en mag eventueel bezwaar maken. Travelia BV zal deze bezwaren op directieniveau afhandelen.

Verzoeken betrokkene

In het kader van deze Verwerkersovereenkomst zijn betrokkene Gebruikers en Reizigers. De Klant is verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens van de betrokkene en daarbij voor het informeren en bijstaan van de rechten van de betrokkene. Travelia BV zal niet op verzoeken van betrokkene ingaan en altijd verwijzen naar de Klant. Travelia BV zal, voor zover dat binnen de applicatie mogelijk is, haar medewerking verlenen aan de Klant zodat deze kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen in het geval dat een betrokkene haar rechten uitoefent op grond van de AVG of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Travelia BV mag de kosten voor de afhandeling van deze verzoeken doorbelasten aan de Klant.

Opsporingsverzoeken, Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Indien Klant daartoe verplicht is, zal Travelia BV na een daartoe redelijk gegeven verzoek zijn medewerking verlenen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) of een daarop volgende voorafgaande raadpleging zoals bedoeld in artikel 35 en 36 AVG. Travelia BV heeft het recht om de kosten die hij maakt in het kader van de DPIA in rekening te brengen bij Klant.

Klant en Travelia BV zullen zo snel mogelijk in overleg treden over de uitkomsten in het rapport. Klant en Travelia BV zullen de voorgestelde verbetermaatregelen die in het rapport zijn neergelegd opvolgen voor zover dat van hen in redelijkheid kan worden verwacht. Travelia BV zal de voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor zover deze naar zijn oordeel passend zijn rekening houdend met de verwerkingsrisico’s verbonden aan Travelia, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de markt waarin hij opereert, en het beoogd gebruik van Travelia.

Meldplicht datalekken

De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke (Klant) van de data. Travelia BV zal daarom zelf geen meldingen doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard zal Travelia BV de Klant juist, tijdig en volledig informeren over relevante incidenten, zodat de Klant als verwerkingsverantwoordelijke aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen.

De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens geven hierover meer informatie.

Indien de Klant een (voorlopige) melding verricht bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) over een datalek bij Travelia BV, zonder dat de Klant dit vooraf heeft besproken met Travelia BV, dan is de Klant aansprakelijk voor alle door Travelia BV geleden directe en indirecte schade en kosten. Klant is daarnaast verplicht een dergelijke melding direct in te trekken.

Bepaling datalek

Voor het bepalen van een datalek, gebruikt Travelia BV de AVG en de Beleidsregels meldplicht datalekken als leidraad.

Melding aan Klant

Indien blijkt dat bij Travelia BV sprake is van een beveiligingsincident of datalek zal Travelia BV de Klant daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat Travelia BV bekend is geworden met het datalek.

Informatie verstrekken

Travelia BV probeert de Klant direct alle informatie te verstrekken die de Klant nodig heeft om een eventuele melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten.

Termijn van informeren

De AVG geeft aan dat er ‘onverwijld’ gemeld moet worden. Dit is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging en zo mogelijk niet later dan 72 uur na ontdekking ervan door de verantwoordelijke. Indien er een beveiligingsincident optreedt zal Travelia BV de Klant zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 72 uur na het ontdekken door Travelia BV ervan, informeren. De Klant zal zelf de beoordeling moeten maken of het beveiligingsincident valt onder de term ‘datalek’ en of er melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan zal moeten worden. De Klant heeft hiervoor 72 uur, nadat de Klant hiervan op de hoogte is gesteld, de tijd.

Voortgang en maatregelen

Travelia BV zal de Klant op de hoogte houden over de voortgang en de maatregelen die getroffen worden. Travelia BV maakt hierover afspraken met de primaire contactpersoon bij de initiële melding. In ieder geval houdt Travelia BV de Klant op de hoogte in geval van een wijziging van de situatie, het bekend worden van nadere informatie en over de maatregelen die getroffen worden.

Gegevens verwijderen

Travelia BV zal, na afloop van de Overeenkomst, alle Klant en Reiziger gegevens verwijderen.

Coördinator Verwerker

Contact persoon: Dhr. R. Ter Laak

Telefoonnummer: 0541 – 70 02 41

Email: info@travelia.nl


Free Web Site Maker